Meet the team
We are a team of experienced professionals who've united together to start the NGO "СNTS" and facilitate the implementation of the National Transport Strategy 2030 (NTSU 2030).
Aleksandra Klitina
Head of CNTS
Aleksandra Klitina is the Head of CNTS. Past - Advisor to the Minister of Infrastructure of Ukraine and Director of the Reform Support Team in the Ministry. She facilitated the amendment of concession law and PPP policy development, organized a joint working group of the Ministry of Economic Development, State Property Fund, EBRD, and US Treasury for the development of the major key requirements for the new Concession Law and policy.
Viktor Dovhan
Head of Steering Committee of CNTS
Viktor Dovhan has been working as a Deputy Minister on European Integration in the Ministry of Infrastructure in Ukraine since 2016. He developed the Action Plan and approved the National Transport Strategy 2030 with the Cabinet of Ministers of Ukraine. Dovhan started the infrastructural projects in road, rail and maritime transport sectors with the support of the International Financial Organizations and European Commission.
Artem Veselov
Project Manager for scientific & research programs
Artem Veselov established several educational programs in diverse fields in cooperation with the International Organizations in Ukraine. He has more that 10 years of experience in private sector, realized several successful projects in telecommunication, investment banking and logistic sectors. Since the year of 2014, Artem is a participant in the Foundation Support of the National Reforms.
Alina Savchuk
Transport analyst specializing on inland waterways and railway transport.
Transport Analyst in the Reform Support Team in the Ministry of Infrastructure since 2016. Alina Savchuk prepared the river and seaports tariff financial models, drafted port fee methodology, preformed financial and economic analysis of the cargo flow for inland waterways transport (IWT), prepared the conceptual investment note for IWT reform and developed the principles for railway infrastructure tariff methodology.

Vladyslav Prytomanov
Transport Head of the Better Regulation Delivery Office
Vladyslav Prytomanov assisted in development of National Transport Strategy 2030, supported development of numerous legal acts and draft law in the transport sector. Assisted in development of conception of the electronic transport development in Ukraine; supported donor cooperation projects in SJSC Ukrainian Railways.
Kostyantyn Stasiv
Project Manager
Project Manager in aviation sector with more than 10 year experience in full logistic of the airline including financial side of the delivery, charter programs and worldwide shipment. Technical, Operational, and Management expertise contributes to sales and acquisitions of new or pre-owned aircrafts with ease providing appropriate service thus reaching the highest industry standards.
Віктор Довгань
Голова керівного комітету CNTS
Віктор Довгань працює заступником міністра з питань європейської інтеграції в Міністерстві інфраструктури в Україні з 2016 року. Він розробив План дій та сприяв затвердженню Національної транспортної стратегію ї на 2030 рік при Кабінеті Міністрів України. Віктор Довгань розпочав інфраструктурні проекти у секторі автомобільного, залізничного та морського транспорту за підтримки Міжнародних фінансових організацій та Європейської комісії.
Команда однодумців ГО «ЦНТС»
Ми - команда досвідчених професіоналів, які об'єдналися, щоб створити громадську організацію «ЦНТС» та сприяти реалізації Національної транспортної стратегії 2030 року (НТСУ 2030).
Артем Веселов
Керівник проекту з науково-дослідницьких програм
Артем Веселов створив декілька освітніх програм у різних сферах у співпраці з Міжнародними організаціями в Україні. Він має понад 10-річний досвід роботи в приватному секторі, реалізував кілька успішних проектів у телекомунікаційній, інвестиційній банківській та логістичній сферах. З 2014 року Артем є учасником Фонду підтримки національних реформ.
Аліна Савчук
Транспортний аналітик, що спеціалізується на внутрішніх водних шляхах та залізничному транспорті
Транспортний аналітик у команді підтримки реформ в Міністерстві інфраструктури з 2016 року. Аліна Савчук підготувала тарифні фінансові моделі річок та морських портів, розробила методологію портових зборів, підготувала фінансово-економічний аналіз вантажопотоку для транспорту на внутрішніх водних шляхах (ВВШ). Концептуальна інвестиційна записка для реформи ВВШ та розроблені принципи тарифної методології залізничної інфраструктури.
Владислав Притоманов
Керівник сектору транспорту Офісу ефективного регулювання
Владислав Притоманов сприяв розробці Національної транспортної стратегії до 2030 року, підтримував розробку численних нормативно-правових актів та законопроектів у транспортній галузі. Брав участь в розробці концепції розвитку електронного транспорту в Україні; підтримував проекти співпраці донорів у ВАТ «Українська залізниця».
Костянтин Стасів
Проектний менеджер
Проектний менеджер в авіаційному секторі з більш ніж 10-річним досвідом роботи в логістиці авіакомпаній, включаючи фінансову сторону доставки, чартерні програми та доставку по всьому світу. Технічна, експлуатаційна та управлінська експертиза сприяє продажам та придбанням нових або лізингу літаків, забезпечуючи відповідне обслуговування
Команда однодумців ГО «ЦНТС»
Ми - команда досвідчених професіоналів, які об'єдналися, щоб створити громадську організацію «ЦНТС» та сприяти реалізації Національної транспортної стратегії 2030 року (НТСУ 2030).
Олександра Клітіна
Керівник ЦНТС
Олександра Клітіна - керівник CNTS. Минуле - радник міністра інфраструктури України та керівник групи підтримки реформ в міністерстві. Вона сприяла внесенню змін у законодавство про концесію та розробку політики щодо ДПП, організувала спільну робочу групу Міністерства економічного розвитку, Фонду державного майна, ЄБРР та Казначейства США з розробки основних ключових вимог нового Закону та політики про концесію.
Віктор Довгань
Голова керівного комітету CNTS
Віктор Довгань працює заступником міністра з питань європейської інтеграції в Міністерстві інфраструктури в Україні з 2016 року. Він розробив План дій та сприяв затвердженню Національної транспортної стратегію ї на 2030 рік при Кабінеті Міністрів України. Віктор Довгань розпочав інфраструктурні проекти у секторі автомобільного, залізничного та морського транспорту за підтримки Міжнародних фінансових організацій та Європейської комісії.
Артем Веселов
Керівник проекту з науково-дослідницьких програм
Артем Веселов створив декілька освітніх програм у різних сферах у співпраці з Міжнародними організаціями в Україні. Він має понад 10-річний досвід роботи в приватному секторі, реалізував кілька успішних проектів у телекомунікаційній, інвестиційній банківській та логістичній сферах. З 2014 року Артем є учасником Фонду підтримки національних реформ.
Аліна Савчук
Транспортний аналітик, що спеціалізується на внутрішніх водних шляхах та залізничному транспорті
Транспортний аналітик у команді підтримки реформ в Міністерстві інфраструктури з 2016 року. Аліна Савчук підготувала тарифні фінансові моделі річок та морських портів, розробила методологію портових зборів, підготувала фінансово-економічний аналіз вантажопотоку для транспорту на внутрішніх водних шляхах (ВВШ). Концептуальна інвестиційна записка для реформи ВВШ та розроблені принципи тарифної методології залізничної інфраструктури.
Владислав Притоманов
Керівник сектору транспорту Офісу ефективного регулювання
Владислав Притоманов сприяв розробці Національної транспортної стратегії до 2030 року, підтримував розробку численних нормативно-правових актів та законопроектів у транспортній галузі. Брав участь в розробці концепції розвитку електронного транспорту в Україні; підтримував проекти співпраці донорів у ВАТ «Українська залізниця».
Костянтин Стасів
Проектний менеджер
Проектний менеджер в авіаційному секторі з більш ніж 10-річним досвідом роботи в логістиці авіакомпаній, включаючи фінансову сторону доставки, чартерні програми та доставку по всьому світу. Технічна, експлуатаційна та управлінська експертиза сприяє продажам та придбанням нових або лізингу літаків, забезпечуючи відповідне обслуговування